Dnes je 19. července 2024, svátek slaví Čeněk

Žákovský parlament

Koordinátorka: Mgr. Veronika Šnoblová

Akce žákovského parlamentu šk. roku 2023/24

23. 11. Den bez aktovek - dones si učení v čemkoliv jiném, než je tvá aktovka

20. 12. Soutěž o nejlepší vánoční outfit 

3. 1. Ukázka vánočních dárků - dones do školy tvůj nejvíc cool dárek co jsi dostal k Vánocům

4. - 8. 3. Barevný týden - přijď do školy každý den v jiné barvě oblečení

3. 4. Den bláznivých účesů - udělej si nejlepší bláznivý účas co dokážeš

Žákovská ústava

Preambule

My, žáci ZŠ Královské Poříčí, Dlouhá 63, jsme si vědomi toho, že škola je společenstvím rovnoprávných svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole. Uvědomujeme si, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti. Jsme připraveni pode svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví. Jsme odhodláni šířit dobré jméno školy. Prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto žákovskou ústavu.

Hlava první – Základní ustanovení

Čl. 1
Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2
Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika. 

Z nejdůležitějších článků Úmluvy:

Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.

Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.

Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečným pro společnost.

Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.

Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.

Dítě musí být chráněno před jakoukoli formou diskriminace např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.

Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.

Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Čl. 3
Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – Zastupitelské orgány

Čl. 4
Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

Čl. 5
Školní parlament je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 1. do 6. ročníku. Schází se jedenkrát za měsíc, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích z počtu tříd s právem účasti.

Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání parlamentu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi.

Na první schůzce ve školním roce:

Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní). Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Čl. 6
Školní parlament si zvolí styčného pracovníka z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovníka, se kterým bude sněm ve školním roce spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat. Volby styčného pracovníka se konají tajně. Volební období je jeden rok. Koordinátor pověřuje zástupce tříd úkoly, které je potřeba ve třídách projednat.

Žákovský parlament má právo rozdělit funkce: zapisovatele (vede zápisy ze schůzí), tiskového mluvčího (pro školní stránky), nástěnkáře (nástěnka žákovského parlamentu). 

Čl. 7
Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskuzi, nemají však právo hlasovat. Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných zástupců. O připomínkách týkajících se chodu školy žákovský parlament neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovský parlament o závěrech a možnostech řešení.

Čl. 8
Odvolání člena žákovského parlamentu

Kterýkoli člen parlamentu může být odvolán na návrh kmenové třídy, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v parlamentu. V případě odvolání proběhne doplňková volba nového zástupce.

Hlava třetí – Závěrečná ustanovení

Čl. 9
Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského parlamentu.