Dnes je 19. července 2024, svátek slaví Čeněk

Historie školy

Historické foto školní budovy

Ačkoliv se můžeme domnívat, že první místní škola při faře vznikla již dříve, její existenci dokládá výslovně až zápis v nejstarší vesnické úřední knize z 22. srpna 1596. Stará škola zřízená původně při faře v Královském Poříčí sloužila k základnímu vzdělávání obyvatel. Po zrušení fary roku 1671 získala stálé umístění ve farním domě naproti kostelu sv. Kunhuty. Pravděpodobně roku 1806 byla škola na základě školské reformy vyhlášené císařovnou Marií Terezií reorganizována na triviální školu. Tato škola měla poskytnout žákům – jak již její název naznačuje – elementární znalosti čtení, psaní a počtů.

V roce 1833 ztratila škola svůj obvodní význam a stala se jen místní školou. V roce 1886 byla postavena nová školní budova, která slouží do dnešní doby. Zpočátku byla jen jednopatrová, roku 1905 byla zvýšena o další patro a v roce 1914 ještě rozšířena o přízemní přístavbu z nádvorní strany. S rostoucím počtem žactva se zvyšoval i počet školních tříd až do roku 1913, kdy se škola stala šestitřídní. Později počet tříd ve škole s ustálenějším a ke konci období již dokonce snižujícím se množstvím žactva kolísal mezi čtyřmi a šesti. V duchu odlišné národnostní politiky změnil československý stát školskými zákony z let 1919 a 1920 možnosti zřizování českých škol v pohraničních oblastech, kde žila jen česká menšina. Královské Poříčí se dočkalo zřízení české obecné školy 11. září 1929. Česká škola zahájila vyučování v pronajatých místnostech domu čp. 144, které dosud sloužily jako restaurace. Jednotřídní obecná škola zahájila vyučování se dvanácti dětmi.

Po 2. sv. válce zahájila činnost pouze česká obecná škola. První poválečný rok začal 3. září 1945 s 11 žáky a jejich počet dále rostl. Česká škola byla umístěna do budovy bývalé německé školy stojící na obecní návsi. Původně obecná škola se změnila podle nového školského zákona od září 1948 na národní školu. V té době ji navštěvovalo 151 žáků, kteří se učili ve čtyřech třídách. Po novém školském zákonu z 24. dubna 1953 zůstává škola v Královském Poříčí i nadále národní školou, která zahájila vyučování ve školním roce 1953 a 1954 v pěti postupných ročnících se 142 žáky, avšak kvůli nedostatku učitelů pouze ve čtyřech třídách. Nakonec se základní typ školy od roku 1978 přejmenoval na základní školu. V Královském Poříčí zůstal jen nižší stupeň s prvními pěti ročníky těchto škol, což zachovávalo starou tradici místního školství poskytujícího základní vzdělávání tohoto rozsahu mnoha generacím. Ještě ve školním roce 1979 a 1980 zůstal tento stav školy zachován, ale již jen s 82 žáky. Snižující se počet žactva si vynutil redukci. Od školního roku 1980 a 1981 zůstaly trojtřídní základní škole pouze čtyři ročníky, které v následujícím školním roce byly při stavu 55 žáků spojeny do dvou tříd. Stav žactva se pak dále do konce období postupně snižoval, až ve školním roce 1989 a 1990 do ní docházelo jen 34 žáků.

Zájem místních orgánů o školu napomáhá tomu, že škola je dobře vybavena moderními pomůckami a pro děti se pořádají výlety a další různé akce. Při škole byla v roce 1960 zřízena družina. Pro stravování žáků i učitelstva vznikla také školní jídelna. Při škole se rozvíjí také zájmová činnost dětí formou kroužků. Od roku 1990 se organizační uspořádání školy neměnilo a počet žactva zůstal v celku vyrovnaný, pohyboval se kolem 30 dětí.